Enlige forsørgere

 

Hjælpemuligheder

sidelin2.gif (825 bytes)

Børnetilskud
Børneydelse Børnebidrag
Mødrehjælpen af 1983 i København

 

Tilbage til øverst på siden Hjælpemuligheder

Gruppen af enlige forsørgere er i særlig grad udsat for ændringer i deres forhold, der nødvendiggør, at de må henvende sig på bistandskontorerne. Kontanthjælp til enlige forsørgere beregnes efter de almindelige regler i aktivloven. Vær opmærksom på muligheden for at få hjælp til udgifter til medicin og tandbehandling m.v. og til boligindskudslån og flyttehjælp m.v. Mange enlige forsørgere, som arbejder inden for lavtlønsområdet, kan være berettiget til hjælp til bl.a. de nævnte udgifter.

Bemærk også muligheden for at få hjælp til uddannelse m.v. efter aktivlovens § 46. Du er ikke berettiget til uddannelsesmæssig hjælp, blot fordi du er enlig forsørger. Mange enlige forsørgere er dog låst fast i en mere eller mindre uhensigtsmæssig social situation, som gør, at de behøver hjælp for at komme ud af den. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis

du gennem længere tid har modtaget bistandshjælp, og der ikke er udsigt til, at du snart igen bliver selvforsørgende,
du bliver eneforsørger i en ung alder, og du ikke har afsluttet dit uddannelsesforløb,
du bliver eneforsørger og herefter ikke kan klare dit hidtidige arbejde på grund af skiftende arbejdstider eller særlige transportproblemer,
du bliver eneforsørger og herefter ikke kan færdiggøre en uddannelse, som din tidligere ægtefælle eller samlever støttede op omkring,
du arbejder inden for et område, hvor eneforsørgere rammes hyppigere og hårdere af arbejdsløshed end andre befolkningsgrupper, eller
du først bliver eneforsørgere, efter at du er kommet over den normale uddannelsesalder.

Den Sociale Ankestyrelse har i SM O-06-94 behandlet 3 sager om tildeling af revalideringsydelse til enlige forsørgere på socialt grundlag:

I den første sag fandtes en enlig forsørger berettiget til ... revalideringsydelse. Hun havde oppebåret kontanthjælp i længere tid og var af kommunen tidligere fundet berettiget til revalideringshjælp. Ankestyrelsen fandt ikke, at det kunne tillægges afgørende betydning, at ansøger ved et arbejde havde optjent timer nok til at blive optaget i arbejdsløshedskasse.
I den anden sag fandtes en enlig forsørger ikke berettiget, idet hun ikke var i en fastlåst social situation. Hun havde søgt revalideringsydelse i tilslutning til, at hun på grund af skilsmisse blev enlig forsørger, således at situationen kun havde bestået i ganske kort tid, og hun havde ikke forinden søgt sine erhvervsmæssige forhold ændret, således at de harmonerede bedre med hendes stilling som enlig forsørger.
I den tredje sag fandtes en enlig forsørger ikke berettiget, da hun ikke kunne anses for at være i en fastlåst social situation. Hun havde en vis uddannelse, havde været i arbejde i ca. 11 år forud for ledighedsperioden og havde kun fået kontanthjælp i en relativt kort periode.

Der er ingen tvivl om, at enlige forsørgere ofte befinder sig i en meget sårbar position. Da det offentlige hjælpesystem ikke altid er lige opmærksom på eller beredvillig til at yde den hjælp, der er nødvendig for at undgå, at problemerne for de enlige forsørgere udvikler sig til massive vanskeligheder, har Mødrehjælpen af 1983 oprettet rådgivninger en del steder rundt i landet. Du kan ringe på 3312 1121 for at få oplyst, om der er en rådgivning i det område, hvor du bor. Der findes også en række andre private hjælpeorganisationer, som du kan forsøge at gøre brug af i nødvendige tilfælde. Spørg på bistandskontoret, hvilke muligheder der er. Eventuelt kan du også spørge på biblioteket, i din fagforening eller i den lokale retshjælp.

 

Børnetilskud

Husk selv at søge om ordinært og ekstra børnetilskud, når du ved, at du bliver enlig forsørger. Disse ydelser kommer nemlig først til udbetaling for det kvartal, der følger efter det kvartal, hvor du har søgt om udbetaling af ydelserne. Kommer du bare én dag for sent, hænger du på den. Du skal i en sådan situation ikke regne med hjælp fra bistandskontoret. Vær opmærksom på den årlige kontrol af, om du fortsat er enlig forsørger.

Sidste revision: 21. august 1998