Levander: Anvendt psykologi, kap. 2.

Link til yderligere oplysninger om Freud og hans teorier.

Freud:  1856-1939. Nervelæge behandler folk med psykiske problemer.
Victoriansk samfund - seksualfrustrerede kvinder - (filmeksempel: "Ved vejen") - de får psykisk betingede somatiske (dvs. legemlige) lidelser - fortrængte impulser (særdeles centralt for Freuds arbejde!!).

En del af psyken er ubevidst! Under hypnose kan hypnotisøren få adgang til det ubevidste. Denne viden kan han bruge til at "hjælpe" den hypnotiserede til langsomt at "huske" - bevidstgøre - det ubevidste.

Determinisme: enhver hændelse har en årsag - tilfældigheder findes ikke! Bag enhver (el. de fleste) handling findes der en hensigt - åben el. skjult - fejlhandlinger og fortalelser.

Sjælelivet el. de psykiske processer er skueplads for stærke og delvist ubevidste processer.

Freuds model over personligheden:

Detét (Idét): Vi fødes med Detét. Ønsker og drifter. Den største er libidoen - seksualiteten i bred betydning - det lystbetonede. Senere påviste han også driften agression. Detét mangler logik, virkelighedssans, rumlig sans og tidssans. Det er amoralsk og barnligt. Detét er UBEVIDST! Efterhånden placeres de fortrængte impulser i Detét.

Jegét: Har alle de ting Detét savner. 
JEG-funktioner: problemløser - sanseopfatttelse - hukommelse - bevidsthed, tænkning - sprog, begrebsdannelse - behovstilfredsstillelse - opretholde realitetsprincippet - bruge forsvarsmekanismer - impulskontrol - tolerence overfor frustration og smerte - sublimering.
Selvopfattelsen!!!
Jegét er BEVIDST og førbevidst. Forsvasmekanismen er ubevidst!
Jegét skal forsøge at løse konflikterne ml. Detét og Overjegét.

Selvet - en del af JEGét– (Møhl: Den danske encyclopædi):
Synonymt med personlighed: personlighedens kerne der involverer både kropslige og psykiske apekter. Selvet er det centrale udtryk for individets identitet og består af såvel bevidste som ubevidste elementer. Selvet er det integrerende og organiserende instans i personligheden – centrum for initiativ, ambitioner, idealer, talenter og færdigheder. Selvet indeholder den enkeltes oplevelse af sig selv og danner grundlaget for ens selvtillid. Selvet grundlægges i de tidlige år via samspillet mellem medfødte dispositioner og interaktion med betydningsfulde andre.

Overjegét: Normer og moralværdier (overtaget fra autoritetsfigurer) - og samvittighed. Står i modsætning til Detét. Overjegét er ubevidst, førbevidst og bevidst!

____________

Moderniseret model over Freuds model over personligheden
v. IP - OBS:
IKKE FREUDS ORIGINALE MODEL!

Angst: Angst er ikke håndterbar! Har sin baggrund i fortrængte impulser (ubevidste). Vi kender IKKE den oprindelig årsag til angsten men måske nok hvilke situationer der udløser den. Angsten er ikke fornuftsbetonet.
Frygt: Frygt er håndterbar! Her er man bevidst om den egentlig årsag og hvad der udløser den. Den er fornuftsbetonet.
Bange: Er en fællesbetegnelse for angst og frygt. Bruges når man er usikker på om det er frygt el. angst.

Freuds udviklingsteori:

Den psykoseksuelle udvikling:
Seksualitet (=libido - det lystbetonede) gennem forskellige livsfaser.
De forskellige livsfaser stiller barnet overfor særlige problemer som skal løses ellers kan det medføre en neurose.

Orale (mund = erogen zone) fase - 0-1 år: IDét/Jegét er dannet ved fødslen!! Hvis barnet fastholdes for længe i symbiose (dvs. barnet opfatter sig selv og mor som EN enhed) af moren, vil barnet senere på symbiotisk måde søge et for tæt/omklamrende forhold til sin partner.

Anale fase - 1-3 år: Der kommer for alvor gang i udviklingen af JEGét. Realitetsprincip - overdreven renlighedstræning - magtkamp med forældre! Barnet skal lære impulsstyring. Barnet skal se realiteterne i øjne og indse, at det ikke altid kan få sin vilje. For megen styring i den anale fase kan ==> en tvangsneurose!

Falliske periode el. ødipale fase - 3-6 år: Anskaffelse af et "lystobjekt" (kærlighedsobjekt) uden for sit eget Jeg. Typisk forælderen af modsat køn. Forelskelse - rivalisering og identifikation med forælderen af samme køn (efterligne forælderens rolle, overtage den og gøre den til sin egen, så barnet selv er i besiddelse af rollen). Hvis "forelskelsesproblemet" ikke løses på en sund måde, kan barnet blive fikseret (dvs. fast i en umoden problematik) i den barnlige forelskelse i forælderen af modsat køn.
OVERJEGS-DANNELSE!!
Kastrationsangst (drenge) og penismisundelse (piger).

Emotionelle udvikling når det er negativt:

Karaktertrækkende i skemaet er dannet i den angivne fase - MEN ses hos personen resten af livet. Man taler om en fiksering i den angivne fase. f. eks: at han er anal-fikseret!
Den givne fase er forløbet negativt!!

Oral: 0-1 år

Anal: 1-3 år

Ødipal: 3-7 år

Mistillid til omverdenen viser sig ved:

For meget/for lidt:

Intim kontakt, nærhed, kropskontakt.

Søgen efter et symbioselignende forhold til et andet menneske – eller kan ikke udholde nær tilknytning til et andet menneske.

Mistillid til sig selv viser sig ved:

For meget/for lidt:

Kontrol over sig selv el. andre.

Selvstændighedsudfoldelse.

For meget ”holden-på” el. for tit give ”slip-på”.

”Facade-JEGét er alt for stort el. alt for svagt!

Usikker kønsidentitet: ”Er jeg god nok som kvinde/mand” (eksempelvis drengepige/tøsedreng).

Har ikke sluppet afhængigheden til mor (evt. far).

For meget/for lidt:

Maskulin/feminin adfærd.

                            

Den psykosociale udvikling iflg. E. Erikson:

Alder Krise Betydningsfulde personer Positivt udfald Negativt udfald
0-1,5 Tillid-mistillid Primær plejeperson Håb-Grundlæggende tillid til "verden" Mistro-afvisning-isolation
1,5-3 Selvstændighed-tvivl/skam Forældre Positivt selvværd-selvstændighed Tvangspræget aggression
3-5 Initiativ-skyld Forældre og søskende Præstationsglæde-nysgerrighed Hæmninger-passivitet-skyldfølelse
6-12  Gå-på-mod eller mindreværd Skole, familie og naboer "Arbejdsglæde" Utilstrækkeligheds-
følelse
12-20 Identitet - eller identitets-forvirring Jævnaldrende Helt positivt
JEG-billede
Usikker.
Negativ identitet
20-40 Intimitet-isolation Varige forhold i sociale relationer Kærlighed, nærhed Tilbagetrækning
40-60 Generativitet-
stagnation
Arbejdskammerater
og hjemmet
Omsorg og ansvar for andre Man går i stå
60-?? Integritet Slægten Visdom og accept Håbløshed

Latensfasen - 6-12 år: latent = det skjulte (dvs. voksenseksualiteten). Aktiviteter uden for hjemmet bliver vigtige. Kammerater og indlæring i skolen. "Personlighedens struktur er færdigudviklet"!!!??? det skal forstås sådan at alle personlighedens tre lag er opbygget MEN alle tre lag udvikles SELVFØLGELIG fortsat!

Genital fase 12-? år: (genitalier = kønsdelene). Kønsmodningen indtræder. "Voksen-seksuelle" opbygges efterhånden. Udviklingen i denne fase er dybt afhængnig af hvordan de foregående faser er forløbet!

Drømmenes rolle:

Ønskeopfyldelse og at forhindre personen i at vågne.
Latente drøm: den oprindelige, ubevidste drøm der udspilles mens vi sover. Fortrængte impulser udleves.
Dagsresten!!
Den manifeste drøm: den vi kan huske (måske) når vi vågner.
Vi kan dog ikke "tåle" at opleve der fortrængte impulser i vågen tilstand, så derfor må de ændres -->
Censur og forklædningsprocesser: forskydning, fortætning og fortrængning.

Fallossymboler = symboler på mandens erigerede penis! Kvindelige symboler = symboler på kvindens vagina!

Psykoanalysen som BEHANDLINGS-metode:

Analytikeren har selv været i psykoanalyse!!
Tre-fire gange om ugen i flere år!!
Frie associationer - ingen censur.
Overføring - de fortrængte følelser overføres til terapeuten.
Modoverføring (når terapeuten over sine problemer på klienten) - det kan forstyrre processen.
Livsindhold.
Drømmetydning.

Jegéts forsvarsmekanismer:

Definition: en frustration fjernes fra bevidstheden og fortrænges til det ubevidste. At anvende dem er ubevidst. Der er altid angst. Virker også ved at bevare det fortrængte fortrængt.
Forsvarsmekanismer er de måder JEGét anvender for at slippe af med ulyst og angst og udøve kontrol over impulsiv adfærd, følelser og forestillinger, så de ikke truer personens integritet eller tilpasning til omverdenen.

______________________________________________________________
Fortrængning:
Har tidligt i livet nægtet at se sandheden i øjnene.

______________________________________________________________
Fornægtelse:
Nægter her og nu at se sandheden i øjnene. Kortvarig fortrængning.

______________________________________________________________
Reaktionsdannelse el. omvending til det modsatte:
En frustrerende følelse erstattes med den modsatte følelse.

______________________________________________________________
Rationalisering:
Finder en tilsyneladende fornuftsbetonet forklaring som kan bortforklare en skyldfølelse.

______________________________________________________________
Projektion
: Den dårlige samvittighed jeg har lægger jeg over på en anden. 2 personer er involveret.

______________________________________________________________
Forskydning
: Det problem jeg har til en anden lægger jeg over på en tredie.  3 personer er involveret.

Regression: Går tilbage i udviklingen ved at opføre sig mere barnligt end nødvendigt.

Sublimering: Forfinet måde at tilfredsstille sine fortrængte impulser (i stedet for at sparke sin far over skinnebenet bliver det til at tæve andre i fodbold).

Kompensation: Fortrænger bevidstheden om en manglende færdighed ved at klare sig godt på andre områder.

Splitting: Når man ser det gode hos en person hvilket medfører

at personen er 100% god og 0% ond, og omvendt.

Opgave: Giv en psykologisk forklaring på flg. citat fra Thomas-evangeliet: 
Jesus siger:
"Dersom I fremdrager det, som er i Jer, vil det som I fremdrager frelse Jer.
Dersom I ikke fremdrager det, som er i Jer, vil det som I ikke fremdrager ødelægge Jer."

Psykoanalysens udvikling:

Dyr og langvarig!!
Mange har haft udbytte af den.
At seksualiteten og aggressionerne er drivkræfterne bag vore handlinger er nok en ensidig betragtning!!
Barndommens betydning for voksenlivet er nok overvurderet af Freud!
Psykoanalytikeren har den mulighed, at han kan "pådutte" klienten sine fortolkninger - hvis han gør modstand, bekræftes analytikerens holdning - DET ER IKKE VIDENSKABELIGT HOLDBART!

Senere psykoanalytikere: Mahler - objektrelationsteori. Alice Miller - virkning af opdragelsen medfører forkastelse af driftsteorien.

Psykoanalysens betydning:
Det ubevidstes betydning for vort psykiske liv har haft stor gennemslagskraft.
Det er forholdsvis normalt at være psykisk syg.
Forsvarsmekanismerne er af helt afgørende betydning for psykologien.

Opgaver:
1. Gør rede for Freuds model over personligheden med ubevidst, førbevidst og det bevidste og Detet, Jeget og Overjeget.
2. Frolar endvidere dynamikken i modellen.
3. Hvad er forskellen ml angst og frygt?
4. Forklar udviklingen i flg. psykoseksuelle faser:
a. oral: b. anal: c. ødipal: d. latens: e. genital:
5. Hvorfor drømmer vi?
6. Redegør for den psykoanalytiske behandlingsmetode.