Jan E. Simonsen hjemmeside

(Kortklubbens kvalitetshåndbog,  ISO 9001:2000 ?, whist)

26-02-13

E-mail adresse:         jes-ask@mail1.stofanet.dk

Ærgrelsen over den dårlige kvalitet varer længere end glæden over den lave pris

links.gif (14352 bytes)

wpe11.jpg (2704 bytes)Old boys hjemmeside 


Kortklubbens kvalitetshåndbog

Indholdsfortegnelse

1. Målsætninger og politikker

2. Organisation

3. Kvalitetsstyringssystemet

4. Dokument og datastyring

5. Indkøb

6. Processtyring

7. Styring af inspektions-,måle- og prøvningsudstyr

8. Korrigerende og forebyggende handlinger

9. Styring af registreringer vedr. kvalitet

10. Uddannelse og træning

11. Statistiske metoder

Bilag 1: Godkendte leverandører

Bilag 2: Regnskab pr. aften

Bilag 3: Meldinger

Bilag 4: Takster

Bilag 5: Uvurderlige hints om spillet

Bilag 6: Berømte fejl og intetsigende anekdoter

Historisk tilbageblik

FAQ Spørgsmål og svar vedrørende whist


1. Målsætninger og politikker.

Kortklubben har udover at fungere som gedigen underholdning for dens medlemmer, også et samfundsmæssigt vigtigt indhold. Dette udmønter sig ved, at klubben er et glimrende forum til dannelse af visionære tanker og ideer, vedrørende alle aspekter, som berører menneskeheden i al almindelighed. (Eksempelvis Brian Steen Nielsens berettigelse på det danske fodboldlandshold). Dette kræver naturligvis at klubbens medlemmer altid skal spænde videst muligt både uddannelsesmæssigt og socialt.

Det er derfor en forpligtelse for medlemmerne, at udbrede visioner og budskaber, udtænkt i det kreative miljø som klubben naturligt er, til andre mindre visionære dele af menneskeheden.

Målbare mål:

1) Minimum 2 aktiviteter pr. år vedr. sportsbegivenheder.

Tilbage til indholdsfortegnelse.

2. Organisation.

Formand: Morten Skannerup. (Hyggebrokkeren)

Økonomisk controller: Jan E. Simonsen (Simon)

Logistikchef: Steen "Højmark" Pedersen (Persen)

Vedligeholdelseschef: Anton Grunberger (Altzheimer)

Marketingschef: Kaj Andersen (Bugge)

Hvilende politisk informationsmedarbejder: Jesper Tangbæk. (Tangdrengen)

Revisorsuppleant: Jesper Bach

Prospect: Torben Pedersen

Ansvar og beføjelser:

Formand:

Gennemføre ledelsens evaluering i forbindelse med den årlige generalforsamling.

 

Økonomisk controller:

Bogholderi.

Ledelsens repræsentant

Ansvarlig for kvalitetsstyringssystemet

Ajourføre Kortklubbens hjemmeside.

 

Logistikchef:

Planlægning af det årlige weekendarrangement i slutningen af maj.

Indkøb af alternative stimulerende nydelsesmidler.

 

Vedligeholdelseschef:

Rådgivning i forbindelse med vedligeholdelse af de forskellige spillesteder.

 

Marketingschef:

Udarbejdelse og analyse af klubbens performance, samt udarbejdelse af forskelligt image materiale. Desuden sikre at klubben altid er på linie med nyeste tiltag inden for det teknologiske informationssamfund.

 

Politisk informationsmedarbejder:

Sikre at relevant information om aktuelle emner i samfundet altid tilflyder klubbens medlemmer i en lind strøm.

 

Revisorsuppleant:

Rådgivning i forbindelse med udfyldelse af selvangivelsen.

 

Samtlige medlemmer har i forbindelse med kortklubaftner følgende ansvar:

Sikre at aktiviteterne kan foregå i et egnet miljø.

Dvs.:

a) En rumtemperatur på minimum 18 grader celsius.

b) En tilstrækkelig lysstyrke til at kunne læse eksempelvis en avis.

c) Indkøb af tilstrækkelige mængder stimulerende drikkevarer inkl.. non-alcoholic softdrinks som eksempelvis Cola. (Se i øvrigt listen over godkendte leverandører af varer og tjenesteydelser).

d) Der skal forefindes spillekort af rimelig standard. Af hensyn til klubbens kejthåndede medlemmer bør det tilstræbes, at kortene har tegn i alle hjørner.

e) Der skal forefindes skrivemateriel og papir af rimelig kvalitet således at registreringer fra klubaftnerne kan nedfældes og bruges til gavn for efterfølgende evalueringer. (Se i øvrigt afsnittet vedr. styring af registreringer vedr. kvalitet).

f) Der skal sikres adgang til nyhedsformidlende medier så som TV, i tilfælde af at der skulle ske hændelser i løbet af aftenen, som kunne have betydning for klubmedlemmernes bevidsthedsudvidende aktiviteter.

g) Såfremt et medlem skulle have lyst til at traktere med nydelsesmidler af levnedsmiddelagtig karakter, skal det være af en art som ikke fedter kortene, eksempelvis er franske kartofler normalt ikke fremmende for spillekortenes kvalitet. Alternativt må der indlægges pause i aktiviteterne, således at indtagelse af fødevarerne ikke influerer på kortenes standard. (Husk efterfølgende aftørring af spillearealet).

h) Det er tilladt at afspille passende baggrundsmusik, der bør dog i denne sammenhæng tages hensyn til enkelte medlemmers aversioner. Eksempelvis bør artjazz og hiphop afspilles med omtanke. Simpelt flertal blandt fremmødte medlemmer kan i øvrigt beslutte hvorvidt aflytning af valgte musiktyper skal afbrydes.

i) Der skal altid forefindes askebægre inden for ½ armslængdes afstand. I forbindelse med udluftning pga.. rygning, skal der tages hensyn til de enkelte medlemmers behov, helbred og varmeregning. På lidt længere sigt vil det nok være formålstjenligt, at vedtage en egentlig rygepolitik.

j) Der skal på hvert spillested være adgang til en vægt så medlemmerne har mulighed for at følge med i vægtstigningerne. (Se i øvrigt afsnittet vedr. kalibrering af måle og prøvningsudstyr).

 

Ledelsens evaluering.

En gang årligt skal klubbens fortsatte egnethed og effektivitet evalueres. Dette sker på den årlige generalforsamling i forbindelse med julefrokosten første lørdag i december.

Dagsordenen er som følger:

Formandens beretning inkl.. ledelsens evaluering og målbare mål.

Formandens beretning godkendes og der vælges ikke ny formand.

Kasserernes beretning godkendes, overdragelse af kassererjobbet afvises.

Udnævnelse af evt. fanebærersuppleanter diskuteres.

Indtagelse af føde startes.

Tilbage til indholdsfortegnelse

3. Kvalitetsstyringssystemet.

Kvalitetsstyringssystemet er opbygget i tre niveauer: Overordnet niveau: målsætninger, organisation og ansvar.

Procedureniveau: relevante procedurer, og forretningsgange.

Instruktionsniveau: div. blanketter og bilag.

Tilbage til indholdsfortegnelse

4. Dokument og datastyring.

Kvalitetsstyringssystemet vedligeholdes af kvalitetschefen som sikrer, at alle medlemmer har nyeste udgaver af kvalitetshåndbogen. Ændringer godkendes af kvalitetschefen.

Registreringer fra klubaftner forsynes med dato og arkiveres hos kvalitetschefen til brug for ajourføring af regnskabet.

Der er endnu ikke indført formaliserede backup-rutiner for regnskabet.

Hjemmesiden vedligeholdes af kvalitetschefen.

Tilbage til indholdsfortegnelse

5. Indkøb.

Det er det enkelte medlems ansvar at sikre, at indkøb foretages hos godkendte leverandører (se bilag 1). Hvis nye leverandører skal godkendes sker det ved accept af prøveleverancer.

Tilbage til indholdsfortegnelse

6. Processtyring.

(Spilleregler for whist)

Grundlag: Et sæt spillekort af rimelig kvalitet. 52 kort + 3 jokere.

Spillet start: Kortene blandes efter bedste evne, kortene må ikke "stikkes". (Dette gælder dog ikke hvis et jomfrueligt sæt kort tages i anvendelse).

Kortene deles ud, med uret, 13 stk. ad gangen. Byttekort lægges i midten inden uddeleren får egne kort. Hvis kortgiveren skulle være så uheldig, at vende et kort med billedsiden opad under sin iver for at fordele kortene, kan omgivning kræves hvis et medlem kræver det. Smålighed i denne sammenhæng bør dog undgås. Hvis uddeleren er så uheldig at give forkert er afhjælpningen afhængig af, hvor langt man er kommet i spillet.

1. Opdages fejlen inden start af spillet gives om.

2. Opdages fejlen i slutningen af et spil vurderes betydningen af fejlgivningen på resultatet. Hvis det vurderes at have stor indflydelse på spillets resultat, spilles spillet om. (Den samme uddeler kortene igen). Hvis det vurderes at fejlen kun har ringe betydning for spillets forløb bør der indgås et rimeligt kompromis. Ligeledes bør smålighed her undgås. Ved gentagen fejlgivning enten på grund af tørre fingre, fremskredne tidspunkter eller overdrevent indtagelse af diverse nydelsesmidler kan sanktioner overvejes (Negativt startgebyr ved passpil på 2 kr. pr. fejlgivning). Hvis kortgiveren er uden skyld i fejlgivningen (Byttekort under askebæger eller kort på gulvet) gives kortene blot på ny uden sanktioner. Det skal her bemærkes at det er den enkelte spillers ansvar at sikre at man som udgangspunkt har det korrekte antal spillekort på hånden. Dette betyder at spillere der ikke på forhånd har talt sine kort mister retten til at protestere når fejlen opdages.

Afgivelse af meldinger: Meldinger afgives, med uret, startende med spilleren til venstre for kortgiveren. Meldingerne bør udtales højt og tydeligt, indforstået grynten kan dog accepteres, men det er dog altid en ret at få klar information om, hvilken melding man skal forholde sig til. Hvis manglende viden om meldingens status skyldes direkte uopmærksomhed kan sanktioner dog overvejes, Smålighed bør også i denne sammenhæng undgås idet foreningens målsætning ihukommes.

Forskellige meldinger se bilag 3.

Selve spillet: Medlemmet til venstre for kortgiveren smider eller lægger et spillekort ca. på midten af spillearealet, hvorefter næste medlem bidrager med sit kort osv. Stikkets ejermand indsamler stikket og placerer det i nærheden af sig selv med billedsiderne nedad. Stiktageren bidrager med næste kort i spillet osv. På opfordring er det dog muligt at se forrige stik inden sidste stik placeres med billedsiden nedad. Det skal dog her bemærkes at denne praksis virker ret forstyrrende på spilforløbet og så vidt muligt bør begrænses. Når spillet er tilendebragt tælles stikkene og regnskabet ajourføres. (Se bilag 2 : Retningslinier for regnskab).

Etik, moral og tvister: Signalering af enhver art (fysisk og oralt) skal naturligvis undgås. Selvfølgelig kan der i spillets hektiske forløb forekomme bevidste eller ubevidste tendiøse henvisninger. Men deltagerne bør i denne sammenhæng gøre sig følgende klart: Langt hovedparten af diverse hentydninger er fuldstændig værdiløse og uden betydning for spillets forløb, og er hermed en klar nedvurdering af med- og modspillernes intellekt. Der bør naturligvis udvises en vis form for overbærenhed over for disse ubehjælpelige forsøg på at tilegne sig spillemæssige fordele. Undertiden er der dog mulighed for, at det sker overskridelser af en vanskelig definerbar grænse for tolerancer i forbindelse med signalering. Når dette sker skal der gøres indsigelser på en civiliseret måde. Bortkastning og sammenblanding af spillekort eller aktiviteter som på anden måde forhindrer genoptagelse og evt. afslutning af det aktuelle spil, betragtes ikke som civiliseret og skal naturligvis undgås. I stedet skal afgørelsen, så vidt muligt, være demokratisk, dvs. ved en simpel afstemning i situationen. Endelig bør det naturligvis undgås at gribe enhver chance for at kræve omgivning, bare fordi man tilfældigvis sidder med en dårlig hånd eller man uheldigvis sidder til at tabe et spil. Morale: Anarki bør undgås i denne forening.

Kortkigning i andre end ens egne kort formodes ikke at finde sted.

Endelig en praktisk detalje: Når der spilles på røven, så bedes makkeren venligst undlade, når makkerstikket hives hjem, at kaste et diskret blik på røvkortet, idet det rent faktisk må vurderes at give en ikke uvæsentlig spillemæssig fordel.

Tilbage til indholdsfortegnelse

7. Styring af inspektion-,måle-og prøvningsudstyr:

Følgende måleudstyr er identificeret, diverse ure og badevægte. Det vurderes ikke relevant at kræve sporbar kalibrering af disse målemidler. Dog kunne det være formålstjenligt med jævne mellemrum at checke eget ur op mod Tekst TV´s tidsangivelse. Dette gælder især medlemmer som er afhængige af at nå bus eller tog. Tilbage til indholdsfortegnelse

8. Korrigerende og forebyggende handlinger:

Korrigerende eller forebyggende handlinger der gennemføres for at fjerne årsagerne til faktiske eller potentielle afvigelser, skal i omfang svare til problemernes størrelse og stå i et rimeligt forhold til de foreliggende risici. Korrigerende og forebyggende handlinger fremsendes til ledelsens evaluering.

Tilbage til indholdsfortegnelse

9. Styring af registreringer vedr. kvalitet.

Regnskaber for de enkelte kortaftner opbevares hos kassereren indtil regnskabet bliver ajourført. Alle medlemmer har efter ønske aktindsigt. Til brug for udregning af statistikker overdrages regnskaberne til marketingschefen. Denne udsender med årlige intervaller en opgørelse over de enkelte deltageres evne eller mangel på samme inden for spillets facetter. Denne oversigt opbevares hos de enkelte medlemmer og bør af hensyn til medlemmernes omdømme ikke offentliggøres alt for meget.

Tilbage til indholdsfortegnelse

10. Uddannelse og træning:

For at sikre en stadig udvikling og højnelse af spillets kvalitet, er det tilladt at diskutere enkelte spil, således at medlemmerne kan bibringes elementære kundskaber om optimering af spilforløbet. Det anbefales dog, at afvente de enkelte spils afslutning, inden der foretages en evaluering af spilforløbet til glæde for ikke helt øvede spillere. Ordvalget i forbindelse med evalueringen bør vælges med omhu, eksempelvis må "fiskefjæs" betragtes som en ikke acceptabel tiltaleform for deltageren under uddannelse. (Torskehoved kan til nød accepteres).

Tilbage til indholdsfortegnelse

11. Statistiske metoder:

I forbindelse med den årlige udgivelse af deltagernes performance anvendes en vis form for statistiske metoder.

Tilbage til indholdsfortegnelse

 


Bilag 1

 

Godkendte leverandører.

Bryggerier:

Tuborg: Grøn, Juletuborg

Carlsberg: Hof

thor.gif (1808 bytes)       THORPILSNER.GIF (4493 bytes)     xmas.gif (4282 bytes)

ceres.gif (1737 bytes)       royal.gif (6818 bytes)

fdb.gif (800 bytes) : Pokaløl

Softdrinks: Coca Cola, Kaffe

dbu.gif (2047 bytes) :   billet.jpg (41720 bytes)

DSB:       Togbilletter

Biblioteksparken: Alternative økologiske nydelsesmidler

Ikke godkendte produkter: 33´ere.

ZIP Stat
Flere...

Tilbage til indholdsfortegnelse

 

Bilag 2

Regnskab:

Regnskabet føres på følgende måde:

Spillets resultat noteres på et stykke papir (gerne genbrug, af hensyn til vores grønne profil).

Af hensyn til den årlige evaluering af medlemmernes performance er det vigtigt at der efter hvert spil er en angivelse af følgende: Melderens forbogstav, A, M, S, K eller J, ditto makkerens.

Hvordan gik det?:

Går meldingen hjem noteres "pil op", går meldingen ned noteres "pil ned".

Antal stik i forhold til meldingen noteres, eksempel: Meldes der 10 og der opnås 11, ser det således ud 10/11.

Ren sol mærkes R.

Sol mærkes S.

Opnås der 13 stik mærkes det med en stjerne ud for spillet.

I tilfælde af mere særegne meldinger mærkes efter dagsformen.

Tilbage til indholdsfortegnelse

 

Bilag 3

Følgende meldinger er tilgængelige:

Almindelige: 8-13

Skarpe: Gode (klør)

Halve (makkeren bestemmer)

Vip (Byttekortene vippes)

Trumfløse (Uden trumf)

Sol: Sol (Et stik tilladt)

Ren sol (Intet stik)

Ren sol på bordet (Intet stik)

Pas: Alle melder pas hvilket medfører at det gælder om at få så få stik som muligt.

Varianter: Selvmakker, flere sole alternativt rene sole i samme spil.

Diverse praktiske bemærkninger:

Melderen behøver ikke umiddelbart ikke at døbe meldingen før efter høflig forespørgsel fra næste spiller. Dvs. hvis en spiller får meldingen 10 og ingen spørger, har spilleren frit valg m.h.t. at døbe dem som almindelige eller skarpe.

Jokere kan altid stikkes med trumf, undtagen naturligvis når der spilles trumfløst.

Makkeres skal altid falde første gang farven spilles.

Ligger makkeres i bytterne er man selvmakker.

Sidder man med alle esser er man selvmakker (Der kan ikke meldes til konger eller lign.)

Hvis man melder til makkeres på røven, skal der røvmeldes inden bytterne tages op på hånden.

Makkeres skal naturligvis meldes inden at vipning påbegyndes, sker dette ikke er man selvmakker.

Vippes der klør eller trumfløse dobles taksten.

Hierarki:

Skarpe slår almindelige,

Sol slår 9 almindelige,

9 skarpe slår sol,

ren sol slår 9 skarpe,

10 skarpe slår ren sol,

ren sol på bordet slår 10 skarpe,

12 almindelig slår ren sol på bordet.

Tilbage til indholdsfortegnelse

 

 

 

E-mail adresse:         jes-ask@mail1.stofanet.dk