AGILITY FOR BEGYNDERE

Af John Wiese Henriksen

Hjem


Hjulet Tunnel  Posen   Spring     Flyv  Bordet   A Brættet Ballance  Vippen   Slalom Tips
 

   Opførsel på agilitybanen.

Der trænes koncentreret så tiden udnyttes maksimalt.

Træn ikke lydighed på agilitybanen. Hvis kontakten til hunden falder, eller hunden virker ukoncentreret, kan man gå ud af banen og træne næsearbejde, lineføring eller hygge lidt med hunden.

Alle efterladenskaber fra hunden samles op. Det er jo ikke sjovt at glide i en’ hømmer’ når det går stærkt. Hunde der ikke er i gang på forhindringer eller gennemløb skal holdes i line. Ingen løse hunde på agilitybanen uden aftale med træneren. Ingen førere bruger agilityforhindringerne uden aftale med træneren.

Det er ikke godt at to hunde støder ind i hinanden på en forhindring. Især ikke i indlæringen hvor hunden måske er utryg ved situationen. - Man holder sig i god afstand fra de forhindringer der er i brug.

Man skal huske at bruge sin lyse stemme og sit kropssprog til at animere hunden.

Agility er en hundesport med fart og selvfølgelig sikkerhed. Det betyder at hunden skal bevæge sig meget uden at hundeføreren kan nå hunden.

Det er af stor betydning at man over for hunden anviser retninger og forhindringer med den del af kroppen der er nærmest hunden. (I de fleste tilfælde er der tale om armene.)

Man skal huske at indlære øvelserne, så føreren er på både højre og venstre side af forhindringerne. Det betyder meget for det senere forløb i agility træningen. Her følger en kort gennemgang af agility forhindringerne.

God fornøjelse.


Top HJULET  

Kommando: "HJUL IGENNEM".

Hund i line.

Man starter med en hulahop ring, hvor man lærer hunden at springe igennem, det kan være tunnel , pose og i dette tilfælde hjulet.

Med hulahop ringen imellem fører og træner, lokker man hunden igennem med godbidder, bolde, pivedyr o.l. Med kommandoen "IGENNEM SPRING". Dette gentages to til tre gange. Efterhånden kan man hæve ringen så hunden lærer at springe igennem. Når hunden springer villigt igennem ringen kan man fortsætte til hjulet.

Hjulet er sat i den lave højde. Fører og træner placerer sig som med hulahop ringen. Her lokker man igen hunden igennem med kommandoen "IGENNEM SPRING". Man skal dog ret hurtigt ændre kommandoen til

"HJUL IGENNEM".

Hunde over 40 cm. I skulderhøjde skal igennem et højere hjul. Højden øges først når hunden villigt springer igennem hjulet.

   

 

 

Top TUNNELEN.

Kommando: "TUNNEL IGENNEM".

 

Tunnelen er ligesom hjulet, her skal hunden igennem.

Man starter med tunnelen så kort som muligt, så ser den jo ud ligesom hulahop ringen…(næsten)

Med kommandoen "TUNNEL IGENNEM" lokker man hunden igennem.

Træneren holder hunden i den ene ende af tunnelen, mens føreren er i den anden ende for at lokke hunden.. Hvis hunden så er inde i tunnelen og gerne vil ud samme vej den kom ind, kan træneren lukke så der kun er én udvej - nemlig hjem til "mor" eller "far".

En anden måde er at føreren selv lokker hunden ind i tunnelen og dernæst kalder på hunden alt imens den løber igennem hen til enden af tunnelen.

Man øger tunnelens længde i takt med hundens tryghed i at løbe igennem tunnelen.

Man sender hunden igennem tunnelen 2 - 3 gange for hver gang man øger længden af tunnelen.

Knæk på tunnelen øves ved at man trinvis knækker tunnelen mere og mere. Man skal huske at hunden jo ikke kan se igennem tunnelen. Knæk skal dog ikke indlæres før hunden er tryg ved at løbe igennem tunnelen.


  

Top POSEN

Kommando: "POSE IGENNEM".

 Forskellen fra tunnel og hjul er at hunden ikke kan se igennem. Posen skal hel vejen løftes op af hunden for at komme igennem.

I princippet er indlæringen den samme som tunnelen. Men posen skal holdes op af en hjælper så hunden kan se igennem. Trin for trin gøres åbningen mindre, i takt med hundens tryghed til posen. Til sidst ligger den helt ned.

 

 


 

 

Top SPRING

Kommando: "SPRING, FREMADSPRING, HØJRESPRING, VENSTRESPRING.

  2 - 3 springforhindringer sættes op efter hinanden, i lav højde.

Hunden i line. Med kommandoen "SPRING" springer føreren animerende over springene sammen med hunden, 2 - 3 gange. Dernæst tages linen af hunden, og man prøver igen på samme måde.

Til sidst lader man hunden selv springe over ved at løbe ved siden af springene.

Når hunden på kommandoen "SPRING", villigt springer over, kan springhøjden øges til den for hunden korrekte højde. I det senere forløb sættes springene op i forskellige kombinationer så hunden lærer at springe i alle mulige retninger.


 Top FLYVESPRING - LÆNGDESPRING.  

Kommando: "FLYYYV".

Forhindringen sættes op i så kort en afstand, så man er sikker på hunden kan komme over.

Der sættes sidepinde op så hunden ikke kan springe ved siden af.

Hunden i line. Føreren skal sammen med hunden nærmest flyve over forhindringen med kommandoen "FLYYYV"

Efter 2 - 3 gange tages den ene sides pinde væk, og man prøver igen. Til sidst fjernes også den anden sides pinde.

Målet er at hunden villigt springer over forhindringen på kommandoen "FLYYV".

Til sidst øges længden indtil den passer til hundens størrelse. Det er dog en fordel at gøre længden lidt længere end normalt da hunden så lærer at springe langt.


 

Top BORDET.

Kommando: "BORD OP".

Hunden lokkes op på bordet med kommandoen "BORD OP".

Man kan passende lade hunden hvile her. Det bevirker at hunden synes det er rart at være på. Når hunden villigt springer op på bordet skal den lære at sidde, stå og dække i 5 sekunder. Her er det en fordel at hunden har en vis lydighed i stuedressur.


   

Top A - Brættet.

Kommando: "A -OP".

A’et er i en højde så hunden ikke bliver overvældet af højden, samtidig med at man kan nå op og støtte hunden.

Hunden i line.

Med føreren på den ene side og træneren på den anden, lokkes hunden over med kommandoen "A -OP".

Det er vigtigt at træner og fører bliver ved siden af hunden hele vejen , så hunden ikke kan hoppe ned.

Når hunden kommer til den sidste tværpind på nedgangen skal den standse op på en kommando. F.eks "VENTE". Når hunden står stille, skal den roses et øjeblik. Når den går helt ned stoppes rosen.

Grunden til at hunden stoppes for enden af A’et, er at den lærer at gå sikkert ned og derved røre kontaktfelterne.

Det er vigtigt at man ikke glemmer at stoppe hunden på kontaktfeltet selv om det går meget stærkt.

Hvis hunden senere i træningen ikke rører kontaktfelterne kan man gå tilbage til indlærings stadiet.

I takt med at hunden villigt og sikkert forcerer A’et, kan højden trinvis øges indtil den er oppe i

1.9 m.


 

 

Top BALANCEBOMMEN.

Kommando: "BALANCE".

Som A’et skal balancebommen være i lav højde så hunden kan støttes hele vejen.

Hunden i line.

Fører ved siden af hunden på den ene side, træner på den anden side.

Man lokker hunden op på balancebommen med kommandoen "BALANCE". Når hunden er nået op på toppen af balancebommen kan man stoppe op og lade hunden ‘nyde’ udsigten mens den roses. Senere lokkes hunden hen til nedgangen. Her er det vigtigt at støtte hunden meget indtil den når ned til sidste tværpind. Hér standses hunden igen op med en kommando,- f.eks. "VENTE". Hunden roses et øjeblik for at stå dér. Når hunden er nede er øvelsen færdig, og rosen stoppes.

Husk at lade være med at holde hunden i halsbåndet, men i stedet holde om dens ryg og bryst. Dette skal til for at hunden selv kan finde balancen.

For en stor hund ser balancebommen meget smal ud.

For en lille hund ser den ud som en bred ‘motorvej’, men den kan dog ikke se hvor den ender.

Træn ALDRIG på balancebommen uden hjælper, før hunden villigt og sikkert forcerer balancebommen.


 

Top  VIPPEN.

Kommando : "VIPPE".

Hunden i line.

Føreren ved siden af hunden på den ene side, træneren på den anden side.

Hunden lokkes op på vippen med kommandoen "VIPPE". Støt hunden hele vejen.

Når hunden er nået til vippepunktet, standses hunden med en kommando f.eks. "STÅ". Her er det vigtigt at hunden bliver stående mens vippen vipper. Hunden skal selv lære at finde vippepunktet.

Når vippen er nede, lokkes hunden videre indtil sidste tværpind. Hér standses hunden igen med en kommando. Når hunden står stille, roses den et øjeblik. Når hunden går ned stoppes rosen, og øvelsen er færdig.

Træn ALDRIG på vippen uden hjælper, før hunden villigt og sikkert forcerer vippen.

 


 

 

 

Top   SLALOM.

Kommando: "ET - TO", "ZIG - ZAG", "IND - UD"………

Hund i line.

Hunden skal altid ind i slalom på højre side af den første pind uanset hvor den kommer fra, uanset hvor føreren befinder sig.

Brug aldrig for mange pinde i starten, max 5 - 6 stk.

Førerens venstre ben sættes hen til anden slalom pind. Man ‘lukker’ hunden ind i ‘porten’, med kommandoen "ET". Så sætter føreren højre ben hen til tredje pind. Man lokker hunden ud af ‘porten’, med kommandoen "TO". Der efter venstre ben til fjerde pind, højre ben til femte pind o.s.v.

Har man prøvet at stå på slalom ski er man faktisk godt på vej.

Med denne teknik danser man nærmest langs pindene. Dette animerer hunden kraftigt til handling.

Man bør ikke tage linen af før hunden forcerer denne forhindring 100% korrekt .

Når man kommer fra en forhindring over til slalom er det vigtigt at man beder hunden om at gå ind i slalomen. Valgte man at sige "ET - TO", bør man som kommando sige "ET, TO". O.s.v.


  Top  TIPS!!!

Det er vigtigt hunden ikke får chancen for at gøre fejl i indlæringen. F.eks. springer op på balancebommen uden at berøre kontakt felt, springer én eller flere pinde over i slalom, går under, eller ved siden af springforhindring o.s.v.
 

 Fejlindlæring er de hyppigste årsager til fejl i gennemløb på agilitybanen.
 

Under hele trænings forløbet er det vigtigt at kende sin hund godt. Man skal kunne evne at se hvornår hunden bliver stresset, så man kan gribe ind, finde metoder hvorpå man kan bringe hunden i roligere tilstand.


 

Man skal huske at hunden bruger både kroppen og hjernen mere end man skulle tro. Husk!! Det er altid lettere at flytte få gram hjerne end flere kilo hund!!!

Man skal altid ‘skynde’ sig langsomt.   Forlad ALDRIG trænings pladsen uden afslutning med succes. Hunden skal altid roses på det rigtige tidspunkt, - inden for 3 sekunder. Husk altid at varme hunden op indentræningen.

 

Rigtig god fornøjelse. John Wiese Henriksen


 Til Toppen      Hjem

Besøg nr: